Terjimeҫi bolup işlemek
Terjimeҫi bolup işlemek
Moskwa,
ul. Bolshaya Molchanovka, 34, 3-nji gurl., 23 ofis
+7 495 504-71-35 9-30-dan 17-30-a ҫenli
info@flarus.ru


Terjimeҫi bolup işlemek

Terjimeҫiniň anketasyny doldurmaga 2 minut wagt gidýär, ýöne ol hemişe siziň hyzmatyňýza taýýar!
anketany doldurmalyŞu saýt ştatdan daşary terjimeҫilere (frilanserlere), redaktorlara we dilҫilere iş ýa-da goşmaҫa gazanҫ tapmaga kömek eder. Biziň býuromyzyň redaktorlary anketalaryň maglumatlaryny iri taslamalar üҫin terjimeҫiler saýlanda, terjmäniň çäkli mowzuklary boýnҫa terjimeҫileri we redaktorlary şeýle-hem, seýrek duşuşýan dilleri bilýän terjimeҫileri gözlände peýdalanyýarlar.

Frilanser-terjimeҫiler bir gezek anketa doldurandan soň,terjime býurolary we soňky müşderiler görnüşünde hemişelik goşmaҫa gazanҫ ҫeşmesine el ýetirerler. Terjimeҫileriň anketalarynyň maglumatlary hemme gyzyklanýan myhmanlar görüp bilerler.

Siziň rezýumeňizdäki maglumatlar Terjimeҫiniň anketasynyň soraglaryny doly kanagatlandyrýan hem bolsa, maglumatlar terjimäniň dilleri we mowzuklary boýunҫa gözlegiň elýeterli bolmagy üҫin, anketany doldurmak zerurdyr.

Terjimeҫiniň anketasy

Siziň adyňyz:
Jynsyňyz är aýal
Ýaşy:
Döwleti:
Şäher:
telefon:
E-mail:

täzeliklere abuna ýazylmak terjime býurosy
Ene dili:
Bilimi:
Rezýume:


Umumy terjimeҫilik iş stažy, ýyl:
Siz bir günde näҫe sahypa terjime edip bilersiňiz?
kadaly režimde:
gyssagly režimde:
Siziň işiňiz terjime bilen baglymy? hawa ýok
Siz dilden terjimeҫi bolup işleýärsiňizmi? hawa ýok
Siz işiňizde nähili sözlükleri we maksatnamalary ulanýarsyňyz?


Siz terjimeleriň maşyn ýadyny ulanýasyňyzmy? hawa ýok
Siz şahadatnamaly terjimeҫimi? hawa ýok
Şahadatnamyňyzy görkeziň:
Işe hak tölemegiň amatly usuly:
bir sahypaň bahasy* USD
*Standart sahypa - möҫberi 1800 bellikden ybarat mowzuk
Siz repetitor bolup işleýärsiňiz hawa ýok
Siz hususy telekeҫi: hawa ýok
Siziň anketaňyzy görmäge rugsat:
saýtdaky umumy rugsat:
diňe býuronyň işgärleri üҫin:


Diller

Baş üstüne, özüňiziň bilýän dilleriňizi belläň:
rus
iňlis
nemes
fransuz
italiýan
ispan
hytaý
bolgar
wenger
golland
daniýa
grek
litwa
polýak
norweg
portugal
rumyn
serb
horwat
slowak
slowen
fin
ҫeh
şwed
eston
ýapon
koreý
arab
türk
iwrit
gürji
ukrain
belorus
hindi
parsy
golland
latyn
latyş
wiýetnam
gazak
mongol
farsi
afrikaans
alban
bosniýa
makedon
suahili
island
indoneziýa
irland
malta
taý
urdu
esperanto
özbek
täjik
türkmen
gyrgyz
azərbaycan
հայերեն
crnogorskiMazmuny

Baş üstüne,terjimädäki "Siziň" mowzuklaryňyzy belläň. Iň ҫäkli mowzuklara üns bermek wajypdyr.
Технический перевод
Юридический перевод
Финансовый перевод
Перевод рекламных и маркетинговых текстов
Переводы для пищевой промышленности
Сельское хозяйство
Переводы для строительства и недвижимости
Информационные технологии
Электротехника
Геология и горнодобывающая промышленность
Нефть и нефтепереработка
Логистика и перевозки
Машиностроение
Металлургия и металлообработка
Легкая промышленность и текстиль
Физика
Математика
Химия и химическая промышленность
Медицинский перевод
Художественный перевод
История и география
Философия и психология
ПоэзияSuratdaky kody giriziň:

Terjime täzelikleri

19 dekabr, 2017

Terjimäniň standart sahypasy
wiýetnam mongol bolgar hytaý fin hindi serb gazak ҫeh türk italiýan polýak rus esperanto ispan portugal nemes ukrain iňlis arab fransuz gürji daniýa rumyn ýapon afrikaans wenger irland indoneziýa island makedon malta alban suahili taý urdu gyrgyz täjik özbek azərbaycan հայերեն latyş litwa eston parsy farsi slowen slowak belorus koreý

Terjimeҫi gözlemek:
Mazmuny:

Художественный перевод   Юридический перевод   Перевод рекламных и маркетинговых текстов   Химия и химическая промышленность   История и география  

Flarus Terjime býurosy © 2001-2024   Şu ahypany Şaýlalana goşmak
Moskwa, ul. Bolshaya Molchanovka, 34, 3-nji gurl., 23 ofis
+7 495 504-71-35
9-30-dan 17-30-a ҫenli
info@flarus.ru